Vanliga frågor

Kan jag lita på resultatet?

Ja, det kan du. När det gäller fader- och moderskapstester garanterar vi ett resultat på  minst 99,999 % om båda föräldrarna deltar. Om endast en av föräldrarna testas tillsammans med barnet, garanterar vi ett resultat på minst 99,9 %. Svenska domstolar anser 99,9 % vara tillräcklig bevisning i fader- eller moderskapsmål.
Enda undantagen från garantin är i de sällsynta fall då biologisk fader är en nära anhörig till testad fader. Det kan då vara en bror, fader, eller son till den testade mannen. Men det kan också bero på en mutation, som är något naturligt men sällsynt. Dessa undantagen ser vi och nämner i rapporten. 
Om det visar sig att testad förälder inte är fader eller moder till testat barn, ger resultatet alltid en sannolikhet på 100 %.
Oftast har våra resultat ett mycket högre värde på sannolikheten än de minimigränser vi garanterar. Resultatet blir ofta bättre än 99,99999 % även om modern inte medverkar.

Det är viktigt att notera att vårt laboratorium DDC garanterar att analysresultatet är hundra provent riktigt, eftersom analyserna körs med dubbeltest. Du kan alltså lita på att resultatet stämmer.

Är andra släkttester lika säkra?

Ett barn får alla sina gener från föräldrarna, så man vet att ett barns DNA-profil måste återfinnas hos föräldrarna, hälften från fadern och hälften från modern. Men vid ett syskontest utan föräldrarnas medverkan har man inte denna kunskap och teoretiskt sett kan två syskon ha helt olika DNA-profiler, vilket skulle kunna tolkas som att de inte alls är släkt med varandra. Men den risken är så liten, att det kanske aldrig någonsin har hänt i mänsklighetens historia och är därför försumbar. Men exemplet åskådliggör dilemmat med syskontester.
Vi rekommenderar därför att ta med en eller flera kända föräldrar vid ett syskontest, i synnerhet om det är halvsyskonskap som ska testas. Om man inte kan testa föräldrarna, rekommenderar vi att ta med så många syskon som möjligt. Det kan vara syskon 3 eller 4 som har samma ovanliga DNA-profil som det syskon som ska testas och därmed kan man få ett säkrare svar om släktskapet. Om det är två bröder som ska testas rekommenderar vi ett Y-STR DNA-test istället för syskontest.

Måste mamman delta i ett faderskapstest?

Nej, eftersom vi inte behöver båda föräldrarnas DNA-prov, räcker det med att fadern testas tillsammans med barnet. Resultatet blir dock mer konklusivt (högre sannolikhet) om båda föräldrarna medverkar.

Kan man ta ett DNA-prov i hemlighet?

Javisst, vi analyserar en mängd olika material. Somliga är bättre än andra. Läs om vilka som är bäst under fliken Alternatuvt prov, men tänk på att ett alternativt DNA-prov, som t ex tandborste, tandpetare, näsduk och plåster inte alltid ger analyserbart DNA. Detta kan bero på att det helt enkelt inte finns något DNA eller att det förstörts pga felaktig förvaring. Läs också nästa fråga om förvaring.

Hur ska ett alternativt DNA-prov förvaras?

Först och främst ska ett alternativt DNA-prov handskas med försiktighet. Rör inte vid de delar som innehåller DNA. Använd rena plasthandskar eller trä rena plastpåsar över händerna när du hanterar provet. Om ett prov är fuktigt, t ex en använd näsduk, måste det lufttorkas under minst en timme eller tills det är torrt. Lägg det sedan i det testkuvert som medföljer vårt testkit eller i ett rent papperskuvert eller papperspåse. Förvaras torrt och svalt. Ett DNA-prov får aldrig utsättas för värme, solljus eller fukt. Förvara aldrig ett DNA-prov i plast.

Hur får jag resultatet?

Resultatet skickas till den epostadress du uppger vid beställningstillfället.

Måste alla proverna tas samtidigt?

Nej, men tänk på att förvara tagna prov torrt, mörkt och svalt (ej i kyl eller frys) och i de särskilda testkuvert som finns i testkitet. Tagna prov bör skickas in till oss så snart som möjligt. Förvara aldrig DNA-prover i plast, eftersom de då lätt angrips av mögel och förstörs.

Kan även spädbarn testas?

Ja, provet är helt smärtfritt. Du skrapar insidan av kinderna under ca en halv minut per provpinne. Vi vill ha fyra provpinnar per person.

Kan faderskap bestämmas mellan två enäggstvillingar?

Ja, men det är tidsödande och framför allt dyrt, ca 700.000 kronor. Anledningen är att enäggstvillingar kommer från samma ägg och har därför nästintill exakt samma DNA-profil.

Är testet giltigt i domstol?

Nej, ett test som du tar själv saknar naturligtvis bevisvärde i en domstol. Ett domstolsgodkänt prov måste tas av ojäviga personer, t ex sjukvårdspersonal. Vårt test är lika säkert som ett domstolsgodkänt test, men till för att på ett billigt och enkelt sätt få reda på sanningen utan att blanda in myndigheter och andra. Om vårt testresultat får juridiska konsekvenser, rekommenderar vi dig att med vårt analysresultat som underlag, ta kontakt med en familjerättsadvokat eller, om det gäller personer  under 18 år, familjerättsbyrån i din kommun. Vårt testresultat är bevis på att det finns ett fullgott skäl för samhället att utreda frågan. Vi tillhandahåller även rättsgiltiga resultat till en extra kostnad av 1495 kronor. Notera att svenska domstolar har fri bevisprövning.

Kan jag inte använda en vanlig öronpinne?

Jodå, det går bra, men inget vi rekommenderar om du kan ta ett prov med våra provpinnar. Öronpinnar består av bomull, som innehåller DNA. Våra provpinnar är tillverkade av syntetiskt material som är DNA-fritt. Men om du på grund av tidsbrist inte kan vänta på vårt testkit, kan du använda öronpinnar, minst fyra stycken per person, helst sex stycken. Skrapa insidan av kinderna i ca en halv minut och låt lufttorka i minst 30 minuter. Lägg dem sedan i ett rent papperskuvert. Det kostar inget extra.

När får jag svaret?

Svar på Faderskaps-, moderskaps- och syskontester kommer normalt inom 9-11 vardagar. Tester med alternativa DNA-prov tar lite längre tid, liksom övriga tester. Om du vill ha resultatet snabbare kan du välja expressleverans mot pristillägg och resultatet får du normalt inom fem vardagar.

Hur kan ni vara så billiga?

Vi har funnits i Sverige sedan 2005 och vi har satsat på effektiv organisation och låga priser. När Pappatest.se startade i Sverige halverade vi priserna på DNA-tester. Trots att vi fortfarande är billigast erbjuder vi, tack vare vår dubbeltest och test av 20 markörer, marknadens säkraste DNA-analyser och detta är anledningen till att vi blivit den största internetleverantören av DNA-tester i Sverige.

Behöver jag den andra förälderns tillstånd?

Nej, testet är inte obehagligt, gör inte ont och åstadkommer ingen skada. Du BEHÖVER därför inte informera någon om att du utför testet, men vi rekommenderar att båda föräldrarna testas.

Hur ser resultatet ut?

Analysapporten är på engelska, men du får ett utförligt svar och lättförståelig information även på svenska eller på valfritt Skandinaviskt språk. Du får också procentsatsen på den statistiska sannolikheten för den efterfrågade relationen, t ex att sannolikheten för faderskap är 99,9999997 % eller att sannolikheten för syskonskap är 98,95 %. Naturligtvis får du alla värden på de analyserade markörerna, vilket kan vara bra att ha i framtiden.